Algemene verkoopvoorwaarden


Artikel 1
Bindend karakter van deze voorwaarden.

Door het feit zelf van de bestelling is de koper gebonden aan deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van hetgeen elders in leverings- en/of bestellingsvoorwaarden en/of -condities is bepaald.

Artikel 2
Goedkeuring en ontvangst van de goederen.

Al onze leveringen worden beschouwd te zijn goedgekeurd en geaccepteerd op het moment van levering. Het transport van de goederen is voor risico van de ontvanger, behalve bij levering door Transposafe Systems Belgium zelf.

Artikel 3
Klachten.

Klachten dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen bij ons te worden ingediend. Later ontvangen klachten worden niet in behandeling genomen en zullen nimmer tot enige schadevergoeding kunnen leiden. Indien een klacht gegrond is kan deze slechts tot vervanging van de beschadigde goederen leiden zonder enige verdere schadevergoeding en/of vergoeding van (bijkomende) kosten.

Artikel 4
Betalingsvoorwaarden.

Al onze facturen zijn betaalbaar te Brussel binnen een termijn van 30 dagen, met een korting van 2% in het geval van directe contante betaling (binnen 8 dagen vanaf factuurdatum). De instelling van wissels en/of elke andere vorm van betaling, vormt geen schuldvernieuwing of geen afwijking van deze bepaling bij het bevoegde tribunaal.
Indien facturen niet binnen acht dagen na hun vervaldag zijn betaald is een pro-rata rente verschuldigd van 12% per jaar vanaf de factuurdatum en zal het te betalen bedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, bij wijze van forfait, worden verhoogd met 15% van de hoofdsom met een minimum van 50 € per factuur.

Artikel 5
Levering.

Onze leveringstijd is indicatief en vormt geen uitdrukkelijke verbintenis om op bepaalde datum te leveren. In het geval het geheel of een deel van de goederen niet geleverd wordt binnen drie maanden na de door ons genoemde levertijd heeft de koper de mogelijkheid om schriftelijk de koop van hetgeen niet geleverd is te annuleren. In deze gevallen zal geen aanspraak bestaan op enige schadevergoeding en/of vergoeding van (bijkomende) kosten.

Artikel 6
Geschillen.

Om het even welke geschillen zich onderling voordoen zullen deze uitsluitend worden beslecht voor Brusselse Tribunalen: bij voorkomende gelegenheid voor het Vredegerecht van het Eerste Kanton te Brussel.