ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap TRANSPOSAFE SYSTEMS HOLLAND BV, hierna te noemen Transposafe, opgericht in Sassenheim, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden onder nummer 28057507, en aldaar gedeponeerd.


1. GELDIGHEID
1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die door Transposafe zijn gemaakt, overeenkomsten die zijn gesloten met Transposafe en opdrachten die aan Transposafe zijn gegeven.
2. In deze voorwaarden wordt bedoeld met “de opdrachtgever”, elke (wettelijke) entiteit die met Transposafe een overeenkomst is aangaan, of wil aangaan; evenals zijn vertegenwoordiger(s), bevoegde persoon of personen, cessionaris(sen) en opvolger(s).
3. Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen en uitsluitend van toepassing indien ze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Transposafe en de opdrachtgever.
4. Indien de opdrachtgever eenmaal door Transposafe over deze voorwaarden is geïnformeerd, wordt geacht dat de volgende overeenkomsten die tussen Transposafe en de opdrachtgever worden gesloten krachtens deze voorwaarden.
5. Indien Transposafe in een enkele overeenkomst met de opdrachtgever van deze voorwaarden afwijkt, kan de opdrachtgever zich nooit op deze afwijking in volgende overeenkomsten beroepen. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten bij elke afzonderlijke gelegenheid specifiek worden overeengekomen.

2. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN
1. Alle aanbiedingen en offertes die door Transposafe worden gemaakt, in de vorm van een prijslijst, gedrukt materiaal, brochures of anderszins, met inbegrip van aanbiedingen/offertes die mondeling tot stand zijn gekomen en andere verklaringen die door vertegenwoordigers of medewerkers van Transposafe worden gemaakt, zijn zonder verdere verplichtingen.
2. Een overeenkomst tussen Transposafe en de opdrachtgever wordt alleen van kracht wanneer en nadat een bestelling door een bevoegde vertegenwoordiger van Transposafe schriftelijk wordt bevestigd.
3. Transposafe is bevoegd de diensten van derde partijen in te zetten voor het uitvoeren van de aflevering van de bestelling en de opgelopen kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De aankoop van de Toegezegde Hoeveelheid is een "take or pay"-verplichting van de Koper, zodat de Koper absoluut en onherroepelijk verplicht is om de Toegezegde Hoeveelheid gedurende de periode te accepteren en te betalen tegen de overeengekomen prijs. In het geval dat de Koper in een bepaald jaar geen of alle leveringen van zijn Toegezegde Hoeveelheid in ontvangst neemt, zal de Verkoper de Koper aan het einde van het jaar de 50% van het totale niet-nagekomen toegezegde bedrag factureren. Koper zal het verschil binnen 60 dagen direct na factuurdatum betalen. De betaling van een dergelijk bedrag wordt beschouwd als een forfaitaire schadevergoeding voor de niet-nakoming door de Koper van zijn verplichting om de Toegezegde Hoeveelheid te kopen.

3. PRIJZEN
1. Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW.
2. Behalve indien specifiek overeengekomen op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, zijn de prijzen exclusief:
a. beginkosten, met inbegrip van kosten voor ontwerpen, tekenen en afdrukken;
b. kosten voor verpakken en verwerken.
3. Voor bestellingen minder dan € 500,00 (exclusief BTW), heeft Transposafe het recht kosten voor administratie en verwerking in rekening te brengen naast verzendkosten.
4. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen die van toepassing zijn op het moment van de tender. Indien deze kosten onderhevig zijn aan prijsstijging sinds de offertedatum, als gevolg van prijsstijgingen van grondstoffen, materialen, ondersteunend materiaal, onderdelen, transportkosten, salarissen, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten, wisselkoersen, enz., heeft Transposafe het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
5. De bepalingen van de voorafgaande paragraaf zijn ook van toepassing indien deze prijsverhogende factoren te voorzien waren op het moment dat de overeenkomst werd afgesloten.
6. Indien echter de kostprijsverhoging zoals aangegeven in paragraaf 4 boven de 15% stijgt, heeft de opdrachtgever het recht de bestelling binnen drie dagen nadat de opdrachtgever hierover is geïnformeerd te annuleren.

4. AFLEVERING / AFLEVERTIJD / INSPECTIE
1. Schattingen van aflevertijden zijn bij benadering en zijn niet bindend voor Transposafe.
2. Indien de aflevering later is dan de afgesproken aflevertijd, krijgt de opdrachtgever hierdoor niet het recht schadevergoeding te eisen in welke vorm dan ook, de bestelling te weigeren of de overeenkomst volledig te beëindigen of naleving van enige uit de overeenkomst resulterende verplichtingen van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten.
3. Er wordt geacht voldaan te zijn aan de verplichting van Transposafe voor het afleveren van de goederen, wanneer de goederen ter aflevering worden aangeboden. Het ontvangstbewijs, getekend door de opdrachtgever of de vertegenwoordiger van de opdrachtgever, dient als volledig afleverbewijs. In het geval van niet-aanvaarding zijn de kosten voor transport, opslag en andere kosten voor rekening van de opdrachtgever.
4. In het geval dat de benodigde informatie voor de uitvoering van de afleveropdracht niet tijdig door de opdrachtgever aan Transposafe beschikbaar wordt gesteld, worden de afleverdata voor die periode in ieder geval uitgesteld.
5. Wanneer er tekortkomingen wat betreft hoeveelheid of kwaliteit op het moment van afleveren worden geconstateerd, moet deze tekortkomingen direct schriftelijk aan Transposafe worden gemeld (in geen geval later dan zeven [7] dagen voor manco-levering). Bij uitblijven van een juist schriftelijk bericht, waaronder uitgebreide informatie van enige tekortkomingen van de kwaliteit of de hoeveelheid van de goederen, dat naar Transposafe wordt verzonden nadat de opdrachtgever de goederen heeft geïnspecteerd, wordt binnen dertig (30) dagen na ontvangst definitief geacht dat de opdrachtgever de goederen heeft geïnspecteerd en geaccepteerd. Bij aanvaarding van de goederen is Transposafe niet aansprakelijk voor onzichtbare gebreken. De opdrachtgever zal binnen zeven (7) dagen na het voltooien van genoemde inspectie schriftelijk een eis met betrekking tot de tekortkomingen die zichtbaar zijn na deze inspectie bij Transposafe indienen. Na aanvaarding van de goederen is Transposafe niet aansprakelijk voor onzichtbare gebreken.
6. Transposafe behoudt het recht om 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid af te leveren. In dat geval wordt het betaalbare bedrag voor de opdrachtgever verhoudingsgewijs berekend.

5. BEHOUD EN OVERDRACHT VAN EIGENDOMSRECHT
1. De geleverde goederen blijven het eigendom van Transposafe tot het moment dat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingen en andere verplichtingen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd om het eigendomsrecht over te dragen of te verpanden aan derde partijen, of toe te staan dat ze door derde partijen worden gebruikt, totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingen en andere verplichtingen aan Transposafe, tenzij op grond van bedrijfsactiviteiten als verkoper. Tot dan heeft de opdrachtgever het gebruik van de diensten of goederen in lening.
3. In het geval de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen krachtens de overeenkomst, of niet tijdig of op de juiste manier voldoet aan de naleving van de overeenkomst, of in het geval dat zich andere omstandigheden voordoen dan die zijn beschreven in artikel 6.1, heeft Transposafe het recht zonder verdere berichtgeving of wettelijke interventie de geleverde goederen terug te eisen. De opdrachtgever geeft Transposafe hiertoe onherroepelijk de bevoegdheid tot het terrein waar de geleverde goederen zich bevinden, en bij gebreke waarvan, de opdrachtgever onderhevig is aan een, niet voor rechterlijke matiging vatbare, direct opeisbare boete van € 500 per dag.
4. In het geval dat Transposafe de geleverde goederen werkelijk heeft teruggeëist, wordt de overeenkomst beëindigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 6.1.
5. De opdrachtgever is verplicht Transposafe onmiddellijk schriftelijk in te lichten dat derde partijen de door Transposafe geleverde goederen hebben opgeëist, voor zover hij (nog) geen eigenaar is geworden van de goederen, en/of indien zich omstandigheden voordoen zoals voorzien in artikel 6.1. Indien later blijkt dat de opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, wordt deze onderhevig aan een, niet voor rechterlijke matiging vatbare, direct opeisbare boete van 15%, exclusief BTW, van het te betalen bedrag en uit te betalen aan Transposafe, en in elk geval niet minder dan € 250,00.

6. KENNISGEVING TOT BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Transposafe behoudt het recht om de overeenkomst(en) met de opdrachtgever te beëindigen, onmiddellijk en zonder verdere wettelijke interventie, als de opdrachtgever:
a. failliet is verklaard, een surseance van betaling en faillissement heeft aangevraagd, of onder administratief toezicht is geplaatst;
b. niet voldoet aan de (betalings)verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, of hier niet tijdig of op een juiste manier aan voldoet;
c. beslist om zijn bedrijf te liquideren en/of te beëindigen;
d. het recht over de beschikking van zijn eigendom verliest, of als de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.
2. In het geval er sprake is van een beëindiging zoals hierboven beschreven, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever wat betreft vergoeding van schaden, verlies van winsten en/of rente, direct en volledig opeisbaar en te betalen.
3. Het onderdeel “verlies van belang” is minstens 15% van de overeengekomen prijs, en een minimum van € 250,00 (exclusief BTW) indien er geen aanwijzingen zijn die op het tegendeel wijzen; het onderdeel “verlies van rente” zal op het niveau van de wettelijke rente zijn.

7. RISICO-OVERDRACHT
1. Alle risico’s bij het transport van de afgeleverde goederen, of die moeten worden afgeleverd, zijn voor de opdrachtgever, met inbegrip van directe en indirecte schaden, zelfs wanneer de goederen franco aan de opdrachtgever worden geleverd.
2. Niettegenstaande de bepalingen van de voorafgaande paragraaf, gaat het risico op goederen die door Transposafe worden geleverd op het moment van aflevering over op de opdrachtgever.

8. GARANTIE
1. Transposafe garandeert dat alle goederen gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de afleverdatum van de oorspronkelijke goederen (geen vervangen goederen) door Transposafe zonder productie- en/of materiaalfouten zijn (“Beperkte garantie”).
2. De Beperkte garantie is niet van toepassing wanneer (A) het gebrek voortkomt uit gebruik of behandeling van de goederen op een manier, in omstandigheden of voor doeleinden die anders zijn dan goedgekeurd of geïnstrueerd door Transposafe; (B) de goederen fout worden gebruikt of misbruikt of dat ze worden gesaboteerd, verkeerd gebruikt, veranderd, er sprake is van verwaarlozing of accidentele schaden, wijziging of reparatie zonder toestemming van Transposafe. Bovendien zijn garantie-eisen niet toegestaan voor normale slijtage.
3. De hierboven bepaalde beperkte schade komt in de plaats van alle andere garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, mondeling of schriftelijk, met inbegrip van en zonder enige beperking de stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doeleinde, en eigendomsrecht. De beperkte garantie komt in de plaats van elke andere aansprakelijkheid of verplichting van Transposafe voor verlies, uitgaven, ongemakken of schaden (of speciaal, indirect, secondaire of gevolgschaden) die voortvloeien uit het eigendom of gebruik van de goederen. Reparatie, vervanging, of krediet, minder redelijke slijtage en afschrijving, (als optie van Transposafe) na het retourneren van de goederen is het enige beroep van de opdrachtgever voor zulk verlies, uitgaven, ongemakken of schaden. De opdrachtgever erkent dat de aankoopprijs is onderhandeld om deze risicoaanvaarding te weerspiegelen, en doet afstand van alle rechten die hij anderszins zou hebben in verband met de zaken die worden afgedekt in deze paragraaf. Transposafe is niet aansprakelijk voor kleur, vorm, formaat, materiaal, enz. dat door de opdrachtgever voor de geleverde goederen wordt gekozen, en garandeert niet dat de geleverde goederen en materialen geschikt zijn voor het beoogde doeleinde van de opdrachtgever, behalve wanneer de opdrachtgever Transposafe uitdrukkelijk voorafgaand heeft geïnformeerd over zijn bedoelingen en in de tussentijd geen verandering(en) heeft doorgevoerd.
4. Transposafe is niet aansprakelijk voor afwijkingen, die vaker in de bedrijfstak voorkomen wat betreft kleur, grootte, gewicht, dikte en andere specificaties.

9. AANSPRAKELIJKHEID
1. Transposafe is in geen geval verplicht direct of indirecte opgelopen schaden als gevolg van fouten in de afgeleverde goederen te vergoeden, behalve wanneer dit voortkomt uit opzet of grove nalatigheid.
2. Transposafe is geen geval verplicht handelsverlies (bedrijfsonderbreking, verlies van inkomen) te vergoeden om welke reden dan ook, met inbegrip van vertraging van productaflevertijden.
3. De opdrachtgever stelt Transposafe en zijn medewerkers schadeloos tegen eisen van derde partijen met betrekking tot schade die wordt veroorzaakt door gebruik van de geleverde producten door Transposafe.
4. Alle aansprakelijkheid van Transposafe die voortkomt uit de overeenkomst die is gesloten met de opdrachtgever, is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag in de overeenkomst, exclusief BTW.

10. BETALING
1. Alle betalingen, behalve anders schriftelijk overeengekomen, dienen 30 dagen na de factuurdatum te worden gemaakt, of in contanten, of per bank- of girorekening zoals aangegeven door Transposafe.
2. Er worden geen schulden met andere betalingen gecompenseerd. De opdrachtgever mag om geen enkele reden een betaling uitstellen.
3. In het geval Transposafe geen betaling van het factuurbedrag binnen de periode van 30 dagen ontvangt, wordt rente op het verschuldigde bedrag ingehouden overeenkomstig de wettelijke rente, met een minimum van 1% per maand, van toepassing gedurende de periode dat de koper in gebreke is, waarbij de tijd in gehele maanden wordt gerekend.
In het geval dat de betaling van een factuur niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, en in het geval dat Transposafe daarna juridische stappen onderneemt om de betaling van de opdrachtgever terug te vorderen, is de opdrachtgever verplicht om onmiddellijk, en niet voor rechterlijke matiging vatbaar, de door Transposafe gemaakte inningskosten (buiten de rechtbank om) te betalen. Deze kosten worden vastgesteld op het hogere niveau van (i) het maximale wettelijke bedrag en (ii) 15% van het oorspronkelijk te betalen bedrag (of een deel hiervan), met een minimum bedrag van € 120,00, onverminderd enige procedurele kosten die de opdrachtgever schuldig is voor een gerechtelijke uitspraak.
4. Alle betalingen door of namens de opdrachtgever worden eerst van de verschuldigde kosten afgetrokken en vervolgens van het oorspronkelijke bedrag.
5. In het geval de opdrachtgever in gebreke blijft om een gedeeltelijke aflevering of afleverfase te betalen, heeft Transposafe het recht om in de periode gedurende welke de opdrachtgever in gebreke blijft om een verschuldigde en opeisbare (deel van) factuur te betalen, alle bestellingen die nog niet zijn uitgevoerd uit te stellen, onverminderd het recht van Transposafe om de bestelling(en) definitief te annuleren bij in gebreke blijven en betaling van alle geleverde goederen door Transposafe tot dat tijdstip op te eisen. In dit geval heeft Transposafe ook het recht op schadevergoeding overeenkomstig artikel 6.

11. OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt een situatie verstaan waarin Transposafe de bestelling niet zoals is overeengekomen kan uitvoeren door buitengewone omstandigheden, zoals een ongewoon aantal arbeidsverzuim door ziekte, stakingen, sit-ins, uitsluitingen, brand, technische onderbrekingen in het bedrijf, verkeershinder of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen, materialen, wanprestaties bij leveranciers, om welke reden dan ook, mobilisatie, bezetting, rellen of civiele onrust, belemmeringen bij import of export en andere regeringsmaatregelen of -verordeningen en alle andere omstandigheden waarin redelijkerwijs niet van Transposafe kan worden verwacht hierop enige invloed te kunnen uitoefenen.
2. In het geval van overmacht heeft Transposafe het recht, zonder wettelijke interventie, of de naleving van de overeenkomst uit te stellen zolang de situatie van overmacht aanhoudt, of de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Transposafe op welke manier dan ook verplicht is aan de opdrachtgever schadevergoedingen te betalen.
Transposafe heeft het recht geleverde goederen vóór die tijd bij de opdrachtgever verhoudingsgewijs in rekening te brengen.
3. In het geval van een uitstel van uitvoering van een bestelling voor een periode langer dan 60 werkdagen, heeft de opdrachtgever ook het recht de overeenkomst te beëindigen, nadat aan Transposafe schriftelijk een uiteindelijke periode van redelijke duur is gegeven.
4. In het geval van beëindiging zoals hierboven beschreven, heeft Transposafe het recht betaling te vragen voor alles wat tot op dat moment is geleverd/uitgevoerd, en Transposafe is op geen enkele manier verplicht schadevergoedingen of boete aan de opdrachtgever te betalen.

12. KLACHTEN
1. Klachten over gebreken moeten schriftelijk binnen drie werkdagen na aflevering bij Transposafe worden ingediend.
2. Klachten met betrekking tot de situatie zoals beschreven in artikel 8, lid 5 en 6 worden niet geaccepteerd.
3. Transposafe moet binnen vijf werkdagen na verzending, via aangetekend schrijven, in het bezit zijn van de klachten.
4. Na het verloop van de voormelde perioden, wordt aangenomen dat de opdrachtgever akkoord gaat met de geleverde goederen of de factuur. Transposafe accepteert na deze periode geen klachten/problemen.

13. ANNULERING
1. In het geval dat de opdrachtgever een bestelling volledig of gedeeltelijk annuleert, heeft Transposafe het recht om de opdrachtgever annuleringskosten in rekening te brengen tegen een minimum bedrag van € 250,00, wat wordt berekend over de netto aankoopprijs overeenkomstig het volgende tijdsschema:
a. tot 31 dagen voorafgaand aan de overeengekomen afleverdatum: een percentage van 30%;
b. 30 dagen of minder voorafgaand aan de overeengekomen afleverdatum: 40%.
2. Aan een verzoek om de volledige bestelling of een gedeelte van de bestelling te annuleren, kan niet tegemoet worden gekomen indien een deel van de bestelling al is afgeleverd.
3. Annulering dient schriftelijk per aangetekende post te gebeuren. De ontvangstdatum van de communicatie is de datum van de annulering.
4. Transposafe behoudt het recht 15% afhandelingskosten in rekening te brengen voor alle goederen die voor omruiling worden geretourneerd

14. COPYRIGHT / GEHEIMHOUDING / OVERDRAAGBAARHEID
1. Transposafe behoudt alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde goederen door het bedrijf en uitvindingen, tekeningen, modellen en copyrights die hierin zijn opgenomen, behalve indien specifiek anders schriftelijk overeengekomen.
2. Transposafe stelt de opdrachtgever schadeloos tegen enige actie van derde partijen gebaseerd op de stelling dat de door Transposafe voortgebrachte producten een bestaand copyright schenden.
3. De opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Transposafe de geleverde goederen door Transposafe niet kopiëren, veranderen of reproduceren. In het geval van schending door de opdrachtgever, is de opdrachtgever onderhevig aan een onmiddellijk opeisbare boete, niet voor rechterlijke matiging vatbaar, van € 10.000 per schending, onverminderd het recht van Transposafe om alle nog geldig zijnde contracten te annuleren en schadevergoeding/winstverlies volgens artikel 6 te eisen.
4. Transposafe moet maatregelen ondernemen om te garanderen dat alle informatie die door de opdrachtgever aan Transposafe wordt gegeven uitsluitend en alleen voor het uitvoeren van de bestelling wordt gebruikt.
Transposafe houdt deze informatie geheim ten aanzien van derde partijen zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
5. Transposafe houdt rekening met redelijke aanwijzingen door de opdrachtgever met betrekking tot geheimhouding.
6. De opdrachtgever heeft geen toestemming om zijn rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst die hij met Transposafe heeft gesloten over te dragen. Overdracht van rechten en/of verplichtingen zijn alleen toegestaan nadat de opdrachtgever Transposafe hierover heeft geïnformeerd en dienovereenkomstig uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Transposafe heeft ontvangen.

15. GEHEIMHOUDING
1. Voor de doeleinden van deze overeenkomst wordt onder “Vertrouwelijke informatie” verstaan: (A) alle informatie waarop vertrouwelijk staat, (B) alle informatie die op het moment van of mondelinge of schriftelijke bekendmaking als vertrouwelijk wordt aangemerkt, of (C) alle informatie waarvan een redelijke persoon in vergelijkbare omstandigheden door het karakter en de aard van de informatie zou begrijpen dat het vertrouwelijk is. In geen geval vervangt deze paragraaf de Geheimhoudingsovereenkomsten die de partijen voorafgaand aan deze Overeenkomst zijn aangegaan. In het geval deze paragraaf in strijd is met een Geheimhoudingsovereenkomst die op dit moment of vervolgens van kracht is tussen de partijen, heeft de Geheimhoudingsovereenkomst voorrang.
2. De partijen komen overeen dat: (A) de ontvangende partij Vertrouwelijke informatie alleen voor het doeleinde van deze overeenkomst mag gebruiken; (B) de ontvangende partij instrueert en eist van al zijn medewerkers, agenten, vertegenwoordigers die toegang tot de Vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij hebben deze Vertrouwelijke informatie geheim te houden; (C) de ontvangende partij gaat minstens met dezelfde zorgvuldigheid, maar niet minder dan redelijke zorg, te werk om de Vertrouwelijke informatie geheim te houden zoals de ontvangende partij zou doen om zijn eigen Vertrouwelijke informatie geheim te houden; en (D) de ontvangende partij maakt alleen Vertrouwelijke informatie bekend aan medewerkers, agenten, vertegenwoordigers (gezamenlijk “vertegenwoordigers”) die hiervan op de hoogte moeten zijn.
3. Onder Vertrouwelijke informatie valt niet: (A) informatie die de ontvangende partij al wist voorafgaand aan deze overeenkomst, (B) informatie die vervolgens bekend wordt zonder de dat de ontvangende partij zijn verplichting aan de bekendmakende partij heeft geschonden; (C) informatie die aan de ontvangende partij bekend is gemaakt door een derde partij die het recht heeft dergelijke informatie bekend te maken, of (D) wanneer de ontvangende partij kan aantonen dat de informatie onafhankelijk werd ontwikkeld zonder afhankelijk te zijn van enige Vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij.
4. De ontvangende partij kan Vertrouwelijke informatie bekendmaken als de wet dit vereist, echter moet de ontvangende partij wel direct de bekendmakende partij hiervan in kennis stellen, zodat de bekendmakende partij redelijk de gelegenheid krijgt om zich tegen een dergelijke bekendmaking te verzetten.
5. De ontvangende partij moet direct nadat de bekendmakende partij hierom vraagt, en zorgt dat zijn vertegenwoordigers dit doen, alle Vertrouwelijke informatie terugsturen naar de bekendmakende partij, of indien de bekendmakende partij hiervoor kiest, deze informatie vernietigen. Indien de ontvangende partij de Vertrouwelijke informatie vernietigt, moet hij schriftelijk hiervan een verklaring opstellen en deze verklaring onmiddellijk naar de bekendmakende partij sturen.

16. GEGEVENSBESCHERMING
1. Elke partij moet zijn respectievelijke verplichtingen volgens de relevante wetgeving voor gegevensbescherming naleven, in het bijzonder met betrekking tot persoonsgegevens (zoals bepaald door geldende wetgeving), die in de loop van de uitvoering van de verplichtingen krachtens deze overeenkomst worden verwerkt.
2. Onverminderd de algemeenheid van 16.1 moet de opdrachtgever voldoende technische en organisatorische maatregelen nemen om onbevoegde en onwettige verwerking van persoonsgegevens en enig verlies, vernietiging of onbevoegde bekendmaking van persoonsgegevens te voorkomen.

17. ETHISCH BELEID
Transposafe heeft een wereldwijde gedragscode voor ethisch beleid (het “Beleid”), dat het gedrag en de relaties tussen de medewerkers van Transposafe en zijn klanten en leveranciers regelt. Het Beleid kan worden ingezien op www.bradycorp.com, via het tabblad Investors en in het gedeelte Corporate Governance onder de link Ethisch beleid. De opdrachtgever gaat akkoord om dit beleid na te leven. Indien de opdrachtgever denkt dat het gedrag van een medewerker van Transposafe de bepalingen van dit Beleid schendt, moet de opdrachtgever deze schending melden door gebruikmaking van de vertrouwelijke website (www.bradyethics.com), telefoon- of faxnummer zoals vermeld op pagina 5 van het Beleid.

18. NALEVING
De opdrachtgever en Transposafe komen hierbij overeen en verklaren dat noch zij, noch hun directeuren, beambten, agenten, dochterondernemingen of medewerkers gebruik zullen maken van (i) fondsen voor onwettige contributies, geschenken, entertainment of andere onwettige uitgaven met betrekking tot politieke activiteiten, (ii) enige onwettige betaling of aanbod of iets van waarde aan buitenlandse of nationale regeringsambtenaren of medewerkers of aan buitenlandse of nationale politieke partijen of campagnes zullen aanbieden, (iii) enige andere onwettige betaling, of (iv) geldende exportcontrole, wetgeving voor witwassen van geld of antiterrorisme of verordening van de Europese Unie of alle andere rechtsgebieden zullen schenden; noch zal iemand van hen op een andere manier actie ondernemen waardoor een van de partijen wetten zou overtreden, met inbegrip en zonder beperking van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practice Act (wet inzake corrupte activiteiten in het buitenland), de Britse Bribery Act (wet inzake omkoping) van 2010 of wetten, verordeningen, codes of nationale conventies of enig ander gerelateerde internationale conventies in verband met omkoping van buitenlandse of nationale ambtenaren. De Koper zal, en zorgt ervoor dat zijn medewerkers en vertegenwoordigers, de Amerikaanse Foreign Corrupt Practice Act (wet inzake corrupte activiteiten in het buitenland), de Britse Bribery Act (wet inzake omkoping) van 2010 en andere geldende wetten tegen omkoping naleven.

19. GESCHILLEN
1. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op alle overeenkomsten die zijn gesloten met Transposafe.
2. Alle geschillen tussen Transposafe en de opdrachtgever die voortvloeien uit overeenkomsten worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats, tenzij Transposafe het geschil wenst voor te leggen aan de bevoegde rechtbank in de verblijf- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.
3. Met betrekking tot de verklaring van de internationale handelstermen is de meest recente versie van de “Incoterms”, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (I.C.C) te Parijs, van toepassing.

20. PRIORITEIT VAN DE NEDERLANDSE VERSIE
De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bindend en heeft voorrang op elke vertaling.


Sassenheim, september 2017